• AcmeWeb.cat

Diccionari de Màrqueting Digital per a principiants. / Diccionario de Marketing digital para princip


Hola a tots, ja tornem a ser aquí, i avui us portem una entrada una mica més tècnica de les que habitualment fem, però tranquils no us fotrem la xapa. Com que ja fa unes setmanes que estem parlant de Publicitat i Màrqueting Digital, han anat apareixent una sèrie d'anglicismes i sigles que potser no sabeu ben bé que signifiquen, així que avui els repassarem i d'aquesta manera ens serà més fàcil d'entendre com funciona el Màrqueting Digital.

Social Media: Són les diferents plataformes de comunicació en línia, en les que els usuaris generen contingut, el comparteixen i interaccionen amb altres usuaris. Els més habituals són Pàgines Web, Blogs, Xarxes Socials, Xats, Fòrums.

SEO (Search Engine Optimizer): Tècnica que consisteix a optimitzar un lloc web perquè assoleixi el millor posicionament possible als buscadors d'Internet. També es coneix com a posicionament orgànic.

SEM (Search Engine Marketing): Vindria a ser com el SEO però de pagament, es busca optimitzar la cerca en els buscadors, perquè la teva Pàgina Web es trobi en les primeres opcions que es mostren als usuaris. També és aplicable a Blogs i Xarxes Socials.

AdWords: Producte de Google que permet la realització d'anuncis en línia. Facebook Ads o Twitter Ads, és el mateix concepte per les respectives Xarxes Socials.

Branding: Accions que tot usuari o empresa fan o haurien de fer per a construir una marca per mitjà de la interacció amb el consumidor. És important crear una comunitat entorn de la marca perquè aquesta interacció es converteixi en un Feed Back constant i proactiu.

Community Manager: És la figura que s'encarrega de gestionar les relacions en línia de l'empresa o servei amb el client. Les relacions s'estableixen des de qualsevol de les vies Social Media i és important crear, conservar, dinamitzar i interaccionar amb la comunitat de seguidors. Si voleu saber més, podeu consultar la següent entrada Community manager, sí o no?

E-mail Marketing (Newsletters): Accions publicitàries que s'envien per mitjà del correu electrònic. La intenció és promocionar un producte o servei. Una manera de realitzar aquesta acció és mitjançant l'enviament de Shot Out, que vindria a ser l'equivalent a repartir Flyers però per via telemàtica.

Hashtag: Va aparèixer a Twitter, tot i que s'ha fet extensiu a totes les Xarxes Socials, la seva utilització ajuda a classificar un post segons la seva temàtica, per tal de facilitar la seva cerca a la resta d'usuaris. S'utilitza el símbol # davant de la paraula clau que volem utilitzar.

Keywords: O paraules clau, aquestes paraules són les que utilitzem per a millorar el SEO. L'important és conèixer amb quines paraules ens pot buscar l'usuari, i si la nostra plataforma està indexada amb aquestes paraules, la nostra posició als motors de cerca millorarà.

Lead: Tota estratègia de Màrqueting, busca generar el nombre més gran de Leads, que en definitiva són totes les accions que tenim endegades i que generen interès en els usuaris, ja sigui sol.licitant informació, fent-se seguidor nostre, comprant o clicant a la nostra Web o Perfil.

Algoritme: Conjunt de regles preestablertes a la programació d'un sistema de gestió, orientades a la consecució dels objectius definits prèviament. També són instruccions que realitzades en un ordre determinat, condueixen a la resolució d'un problema.

Analítica Web: Informes i anàlisis de l'activitat d'una Pàgina Web. La finalitat és conèixer el comportament, costums, localització, segmentació i preferències dels usuaris.

B2B (Business to Business): És aquell model de negoci en el qual una empresa ven a una altra empresa i no al consumidor final.

B2C (Business to Consumer): Model de negoci en què un empresa ven a un usuari particular.

B2O (Business to operator): Model de negoci que indica l'acord entre una empresa i un operador. Utilitzat en l'àmbit del negoci mòbil.

Banner: Anunci publicitari en forma d'imatge gràfica que, per norma general, se situa en un espai estratègic d'una Pàgina Web.

Blog: Espai Web que s'actualitza periòdicament, vindria a ser com una mena de diari personal. Si vols saber més, pots llegir la següent entrada Vull un Blog corporatiu.

Clic (Resposta, Actuació, Pressió sobre el ratolí): Resposta o acció de l'usuari davant un anunci.

Engagement (Compromís): Capacitat de les nostres accions publicitàries, producte, marca o servei de generar, crear i conservar relacions sòlides i permanents en el temps amb els usuaris o seguidors. Molt similar a la fidelització de clients.

I amb l'Engagement donem per acabada la llista, n'hi ha moltes més de sigles o anglicismes utilitzats en el Màrqueting Digital, però com hem dit a l'inici no us volem avorrir. Creiem que hem fet un repàs als conceptes bàsics, per a poder sobreviure i no anar perduts per el món del Màrqueting Digital, si teniu qualsevol dubte, deixeu el vostre comentari i intentarem respondre a la vostra qüestió.

Seguirem escrivint pròximament, gràcies per seguir-nos.

No us canseu...

Hola a todos, volvemos a estar aquí, y hoy os traemos una entrada algo más técnica de las que habitualmente hacemos, pero tranquilos no será un tostón. Cómo ya llevamos unas semanas hablando de Publicidad y Marketing Digital, han ido apareciendo una serie de anglicismos y siglas que quizás no sabéis muy bien que significan, así que hoy los repasaremos y de este modo nos será más fácil de entender como funciona el Marketing Digital. Social Media: Son las diferentes plataformas de comunicación en línea, en las que los usuarios generan contenido, lo comparten e interaccionan con otros usuarios. Los más habituales son Páginas Web, Blogs, Redes Sociales, Chats, Foros. SEO (Search Engine Optimizer): Técnica que consiste al optimizar un sitio web para que logre el mejor posicionamiento posible en los buscadores de Internet. También se conoce como posicionamiento orgánico.

SEM (Search Engine Marketing): Vendría a ser como el SEO pero de pago, se logra optimizar la búsqueda en los buscadores, para que tu Página Web se encuentre en las primeras opciones que se muestran a los usuarios. También es aplicable a Blogs y Redes Sociales. AdWords: Producto de Google que permite la realización de anuncios en línea. Facebook Ads o Twitter Ads, son el mismo concepto para las respectivas Redes Sociales. Branding: Acciones que todo usuario o empresa hacen o tendrían que hacer para construir una marca por medio de la interacción con el consumidor. Es importante crear una comunidad en torno a la marca para que esta interacción se convierta en un Feed Back constante y proactivo. Community Manager: Es la figura que se encarga de gestionar las relaciones en línea, de la empresa o servicio, con el cliente. Las relaciones se establecen desde cualquiera de las vías Social Media y es importante crear, conservar, dinamizar e interaccionar con la comunidad de seguidores. Si queréis saber más podéis consultar la siguiente entrada ¿Community manager, sí o no? E-mail Marketing (Newsletters): Acciones publicitarias que se envían por medio del correo electrónico. La intención es promocionar un producto o servicio. Una manera de realizar esta acción es mediante el envío de Shot Out, que vendría a ser el equivalente a repartir Flyers pero por vía telemática.

Hashtag: Apareció en Twitter, a pesar de que se ha hecho extensivo a todas las Redes Sociales, su utilización ayuda a clasificar un post según su temática, para facilitar su búsqueda al resto de usuarios. Se utiliza el símbolo # ante la palabra clave que queremos utilizar. Keywords: O palabras clave, estas palabras son las que utilizamos para mejorar el SEO. Lo importante es conocer con qué palabras nos puede buscar el usuario, y si nuestra plataforma está indexada con estas palabras, nuestra posición en los motores de búsqueda mejorará. Lead: Toda estrategia de Marketing, busca generar el mayor número de Leads, que en definitiva son todas las acciones que tenemos emprendidas y que generan interés en los usuarios, ya sea solicitando información, haciéndose seguidor nuestro, comprando o haciendo clic en nuestra Web o Perfil. Algoritmo: Conjunto de reglas preestablecidas a la programación de un sistema de gestión, orientadas a la consecución de los objetivos definidos previamente. También son instrucciones que realizadas en un orden determinado, conducen a la resolución de un problema. Analítica Web: Informes y análisis de la actividad de una Página Web. La finalidad es conocer el comportamiento, costumbres, localización, segmentación y preferencias de los usuarios. B2B (Business to Business): Es aquel modelo de negocio en el cual una empresa vende a otra empresa y no al consumidor final. B2C (Business to Consumer): Modelo de negocio en que una empresa vende a un usuario particular. B2O (Business to operator): Modelo de negocio que indica el acuerdo entre una empresa y un operador. Utilizado en el ámbito del negocio móvil. Banner: Anuncio publicitario en forma de imagen gráfica que, por norma general, se sitúa en un espacio estratégico de una Página Web. Blog: Espacio Web que se actualiza periódicamente, vendría a ser como un tipo de diario personal. Si quieres saber más puedes leer la siguiente entrada Quiero un Blog corporativo. Clic (Respuesta, Actuación, Presión sobre el ratón): Respuesta o acción del usuario ante un anuncio. Engagement (Compromiso): Capacidad de nuestras acciones publicitarias, producto, marca o servicio de generar, crear y conservar relaciones sólidas y permanentes en el tiempo con los usuarios o seguidores. Muy similar a la fidelización de clientes.

Y con el Engagement damos por acabada la lista, hay muchas más siglas o anglicismos utilizados en el Marketing Digital, pero cómo hemos dicho al inicio no os queremos aburrir. Creemos que hemos hecho un repaso a los conceptos básicos, para poder sobrevivir y no ir perdidos por el mundo del Marketing Digital, si tenéis cualquier duda, dejad vuestro comentario e intentaremos responder a vuestra cuestión. Seguiremos escribiendo próximamente, gracias por seguirnos. No os canséis...

#Diccionari #Diccionario #marquetingdigital #marketing #blog #communitymanager #seo #sem #Communitymanager #web

165 views0 comments

AcmeWeb - deixem empremta

© 2020 Acme Web. Catalunya.